G.E.A.S.

Grupo de Estudo dos Animais Salvaxes
Atlas Hosting por dinahosting.
Dinahosting
 

Aviso legal

Aviso legal

En cumprimento do disposto na Lei Orgánica 15/1999 de 13 de Decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, GEAS, Grupo de Estudo dos Animais Salvaxes comunica que:

1. Con relación aos datos persoais que se poidan achegar a través das funcionalidades do citado Sitio web, informámoslle que tales datos serán tratados única e exclusivamente para a correcta xestión dos servizos dispostos a través dos mesmos, por parte de GEAS, Grupo de Estudo dos Animais Salvaxes. Igualmente, GEAS, Grupo de Estudo dos Animais Salvaxes poderá tratar os datos para realizar envíos publicitarios e de información comercial, por diferentes medios inclusive os electrónicos, acerca da empresa, as súas actividades, produtos e servizos, así como documentación de diversa natureza e por diferentes medios de información comercial da empresa.

2. Para o envío de newsletters e comunicacións análogas GEAS, Grupo de Estudo dos Animais Salvaxes utiliza tanto os datos obtidos a través do Sitio web, como outras bases de datos propias que teñen entre as súas finalidades a de realización de tales envíos, sempre tomando en consideración os requirimentos da citada Lei Orgánica.

3. Cando os datos persoais sexan solicitados a través do formulario, será necesario achegar, polo menos, aqueles marcados cun asterisco, noutro caso GEAS, Grupo de Estudo dos Animais Salvaxes non poderá aceptar e xestionar o cumprimento de relación establecida.

4. Para exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición sobre os datos, deberase remitir escrito identificado coa referencia "Protección de Datos" a: GEAS, Grupo de Estudo dos Animais Salvaxes, rúa Rúa das Barreiras, nº 80, 2º, C.P. 15702, Santiago de Compostela, A Coruña.

5. No momento que se acheguen datos, poderase manifestar o desexo de NON recibir comunicacións comerciais electrónicas por parte de GEAS, Grupo de Estudo dos Animais Salvaxes. Se non se desexa recibir comunicacións comerciais electrónica, no futuro, por parte de poderase manifestar tal desexo a través da dirección de postal xa indicada.

Clausula de privacidade
  1. 1. O usuario, no caso de ser persoa física queda informado de que os seus datos persoais, aos que GEAS, Grupo de Estudo dos Animais Salvaxes teña acceso como consecuencia da prestación dos servizos ou produtos que realice por calquera medio, ou de procesos informáticos respecto de datos xa rexistrados, incorpóranse ao correspondente ficheiro titularidade de GEAS, Grupo de Estudo dos Animais Salvaxes, autorizando a este ao tratamento dos que sexan necesarios para a súa utilización en relación co desenvolvemento da operación ou servizo convido que terán carácter obrigatorio.

    2. Así mesmo autoriza expresamente a GEAS, Grupo de Estudo dos Animais Salvaxes para o uso dos seus datos na oferta e contratación con el dos produtos e servizos de GEAS, Grupo de Estudo dos Animais Salvaxes, así como para o desenvolvemento de accións comerciais, sexan de carácter xeral ou adaptado ás súas características persoais. Ditas accións comerciais poderán ser realizadas por correo electrónico ou outro medio de comunicación equivalente.

    3. Igualmente informámoslle que no caso de cesións, as partes conveñen que GEAS, Grupo de Estudo dos Animais Salvaxes comunique tales cesións ao interesado na forma habitual utilizada para informarlle dos produtos que teña contratados con GEAS, Grupo de Estudo dos Animais Salvaxes.

    4. O usuario queda informado o seu dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición, respecto dos seus datos persoais nos termos previstos na Lei, podendo exercitar estes dereitos por escrito mediante carta acompañada de copia do Documento de Identidade, e dirixida a GEAS, Grupo de Estudo dos Animais Salvaxes, rúa
    Rúa das Barreiras, nº 80, 2º, C.P. 15702, Santiago de Compostela, A Coruña sendo responsable do ficheiro USUARIOS WEB, con domicilio, a estes efectos, na dirección antes indicada.

  2. O usuario poderá revogar as autorizacións que dese para o uso ou cesión dos seus datos persoais, excepción feita do previsto no apartado A.1 desta cláusula que é obrigatoria, na mesma forma prevista no apartado A.4 anterior.